Land:  
Startside   |   Hvordan det virkert   |   Krav   |   Kvalifiserende produkter   |   FAQ   |   Leveringsbetingelser   |   Kontakt   |   Personvern   |   Login
Leveringsbetingelser

Underlagt disse vilkårene og bestemmelsene vil du ("du" eller "kunde") være berettiget til å bytte inn ditt gamle IT-utstyr og få en kontanttilbakegodtgjøring hvis du kjøper produkter som er kvalifiserte.
 1. Promoteringen bytt for å spare [Trade to Save] gjelder nye kjøp (brukte eller oppussede Dell-produkter er unntatt) av Dell-kvalifiserte produkter.
 2. Kjøp må gjøres via Dell direkte, eller via www.dell.com eller gjennom en autorisert forhandler.
 3. Dell-kvalifiserende produkter og tilknyttede, gjeldende godtgjøringsbeløp er de som til enhver tid er gitt her. Godtgjøringer er betinget av om det kvalifiserende produktet som er kjøpt og innbyttede produkter er ekvivalente – især vil skriverkjøp kvalifisere for spesifikt opplistede godtgjøringer på basis av innbytte av et gammelt skriver‑, skanner‑ eller faksprodukt. Monitorkjøp vil kvalifisere for spesifikt opplistede godtgjøringer på basis av et innbytte av et gammelt monitorprodukt, og kjøp av bærbare, stasjonære eller brett vil kvalifisere for spesifikt opplistede godtgjøringer på basis av innbytte av et gammelt bærbart produkt, stasjonært produkt eller et brettprodukt.
 4. Minimum tilbringer kan gjelde. Vennligst se kvalifiserende produkter listen for ytterligere detaljer.
 5. Denne promoteringen gjelder kun dem som bor i Norge. Promoteringen er ikke åpen for grossister, forhandlere, detaljister, deltakende, lagerførende forhandlere eller noen som er knyttet til promoteringen.
 6. Krav skal kun kunne fremsettes av sluttbrukerkunden. Forhandlere tillates ikke å fremme krav på vegne av kundene sine.
 7. Et fullstendig og gyldig kravformular må fylles ut i samsvar med rettledningene online her, alt innen 21 dager etter fakturadatoen (eller butikkvitteringsdatoen hvis Dell-forhandleren ikke har utstedt faktura).
 8. Promotøren forbeholder seg retten til å endre eller kansellere bestemmelsene i denne promoteringen uten varsel, men betalinger hva gjelder gyldige krav fremmet per tidspunktet for en eventuell kansellering, vil bli dekket.

  For å fremme et krav i samsvar med disse bestemmelsene må kunden sende (til Dells agent, dataserv, på adressen angitt nedenfor med frankert post og ved bruk av forhåndsbetalt postmerke, som skal e-postes til deg i løpet av tre dager etter at du har fremmet krav, og hvis postsendingen ikke er forhåndsbetalt, vil utstyrsinnbytter ikke bli ansett mottatt) inn følgende:

  • et utfylt, undertegnet og datert kravformular som angitt i rettledningene online her.
  • en kopi av fakturaen eller kvitteringen for det kvalifiserende produktkjøpet som tydelig gir detaljer om kjøpet av det relevante, nye Dell-produktet – følgebrev godtas ikke (søknader vil bli filtrert for gyldighet for å sikre at transaksjonen som er gjort, er et godtrokjøp av det kvalifiserende produktet).
  • Kundens bevis for kjøp vil ikke bli postsendt tilbake til kunden – ikke send originalen.
  • Det gamle IT-utstyret som skal byttes inn sammen med strømadapteren og ledningen og eventuelt annet tilbehør som nevnt i bestemmelse 15, emballert i samsvar med rettledningen gitt i kravformularet og/eller innbyttesertifikatet.Ikke noe annet utstyr eller materiale må legges ved.
  • Tolldokumenter må fylles ut på korrekt måte og festes på utsiden av pakken i en konvolutt. Dataserv dekker ingen kostnader som oppstår på grunn av manglende tolldokumenter.
 9. Ved å utfylle kravet og søke innbyttegodtgjøringen garanterer kunden overfor Dell at han har full hjemmel og fullt eierskap til det gamle IT-utstyret som skal byttes inn. Kunden skal skadesløsholde Dell hva gjelder mulig(e) tap, krav eller kostnader som påføres Dell (eller dets underleverandører som drifter denne promoteringen) som følge av et brudd på denne garantien fra kundens side hva gjelder eierskapet til IT-utstyret.
 10. Kunden kan ikke kombinere dette tilbudet med andre handel eller resirkulering opprykk, og kan bare kombineres med andre Dell kampanjer / tilbud på skjønn av Dell.
 1. Alle rettledninger utgjør en del av disse vilkårene og bestemmelsene. Kontanttilbakegodtgjøringen vil kun bli betalt hvis kunden oppfyller disse vilkårene og bestemmelsene. Ved å gjennomføre kravprosessen bekrefter kundene sin aksept av disse vilkårene og bestemmelsene.
 2. Det er et maksimum på ett stykk gammelt IT-utstyrsinnbytte hva gjelder hver potensielle godtgjøring for et kvalifiserende produkt kjøpt, og det er maksimum på 100 krav per kunde eller husstand (basert på postadresse) i løpet av en tremånedsperiode.
 3. Dell forbeholder seg retten til tett overvåkingsbruk av det promoterende nettstedet www.deltradetosave.com, herunder brukernes IP-adresser, slik at selskapet skal kunne finne frem til misbruk og diskvalifisere søknader hvis man har grunn til å tro at disse bestemmelsene er blitt brutt.
 4. Tilbudet kan ikke overdras til noen annen person eller forretningsvirksomhet. Krav vil kun bli godtatt fra den opprinnelige kjøperen av et Dell-kvalifiserende produkt.
 5. Etter å ha mottatt et krav vil kunden få melding om vurderingen av kravet (eller ellers i samsvar med vilkår 17 nedenfor) straks eller innen 21 dager etter mottak av de elementene som er fastsatt i vilkår 7.
 6. Hvis et krav avvises fordi disse promoteringsbestemmelsene ikke er oppfylt, eller fordi godtgjøringsverdien er redusert i henhold til vilkår 17 nedenfor, er promotørens beslutning endelig.
 7. IT-utstyr for innbytte; For å være berettiget til fullt angitt kontanttilbakegodtgjøring, må IT-utstyret som skal byttes inn i samsvar med denne promoteringen, oppfylle følgende vilkår:

  Skrivere, skanner eller faks
  Komplett med strømkabel må enheten veie mindre enn 20 kg.

  Bærbare og stasjonære:
   • Må være mindre enn 5 år gamle
   • Må være produsert av en kvalifiserende produsent
    • Kvalifiserende produsenter:
     • Acer
     • Advent
     • Apple
     • Asus
     • Compaq
     • Dell
     • eMachines
     • Fujitsu
     • Gateway
     • HP
     • IBM
     • Lenovo
     • Medion
     • MSI
     • Packard Bell
     • Panasonic
     • Samsung
     • Sony
     • Toshiba
     • Unisy
   • Må være fullt operativ. Dette betyr:
    • Den må starte og ha en prosessor som virker.
    • Alle tilbehør – for eksempel batteri, strømadapter og ‑ledning – må være helt i orden.
    • De må være komplette og uskadet (rimelig slitasje godtas).
    • De må ikke være permanent merket eller skjemmet.
    • Batteriet må holde en opplading i minst 20 minutter
  Brett:
   • Må være mindre enn 5 år gamle
   • Må være produsert av en kvalifiserende produsent
    • Kvalifiserende produsenter:
     • Acer
     • Advent
     • Apple
     • Asus
     • Compaq
     • Dell
     • eMachines
     • Fujitsu
     • Gateway
     • HP
     • IBM
     • Lenovo
     • Medion
     • Microsoft
     • MSI
     • Packard Bell
     • Panasonic
     • Samsung
     • Sony
     • Toshiba
     • Unisys
   • Må være fullt operativ. Dette betyr:
    • De må starte og ha en kvalifiserende prosessor som virker.
    • Alle tilbehør – for eksempel batteri, strømadapter og ‑ledning – må være helt i orden.
    • De må være komplette og uskadet (rimelig slitasje godtas).
    • De må ikke være permanent merket eller skjemmet.
    • Batteriet må holde en opplading i minst 20 minutter
  Server
  • Må være en stasjonær eller tårnet, singel eller multi cpu / HDD.
  • Må ikke være mer enn 6 år gamle.
  • Må ikke være mer enn 20 kg i vekt.
  • Må være fullt operativt. Dette betyr:
   • Det må slås på.
   • Alt tilbehør f.eks nettadapter og bly, må være fullt operativt.
   • Det må være komplett og uskadet (rimelig slitasje & tåre akseptert).
   • Det må ikke være permanent merket eller ødelagt.
  • IT-utstyr for innbytte skal likevel kunne kvalifisere for en redusert godtgjøring hvis det ikke oppfyller kriteriene fastsatt foran, basert på godtgjøringsfradragene nedenfor:

   Batteri utslipp/mangler

   Minus NOK 220

   Sprukket/skadet kabinett

   Minus NOK 145

   Dødt hovedkort

   Minus NOK 300

   Mangler én eller flere taster på tastaturet

   Minus NOK 110

   Mangler strømforsyning

   Minus NOK 145

   Permanent merke (radert/identifikasjonsmerke)

   Minus NOK 145

   Passordet for å skru på, låst

   Minus NOK 300

 1. Vi vil ikke trekke fra mer enn den opplistede verdien av kontanttilbakebetalingen (som betyr at uaktet mulige, flere fradrag basert på at om kvalitetene foran mangler, vil kontanttilbakebeløpet aldri bli negativt, og det minste kunden er berettiget til, er 0, som betyr at Dell vil dekke resirkuleringskostnadene).Hvis innbytteutstyret ikke anses å være i tråd med vilkår 17 når Dell mottar det, eller hvis det har noen av følgende skader, vil Dell kunne tilby et revidert beløp i tråd med de forannevnte godtgjøringsfradragene: en elektronisk feil, transportskade, en manglende VGA-kabel, defekt farge, et defekt display, defekt PSU/adapter, mer enn 3 døde piksler, en tilhørende sikkerhetsinnretning, manglende kabinettdeler, et manglende bakdeksel, et manglende frontpanel.
 2. Returnert utstyr – Brukt elektrisk / elektronisk utstyr
  • Alt utstyr skal returneres som Brukt elektrisk / elektronisk utstyr (UEEE) og pakkes på en måte slik at enhver skade unngås.
  • Prosessinformasjon: Det returnerte utstyret (UEEE) gjennomgår deretter en GJENBRUKS-prosess.
  • Det brukte utstyret (UEEE) som kan GJENBRUKES etter en vellykket gjennomgang av GJENBRUKS-prosessen omklassifiseres som REEE ( Gjenbrukt elektrisk / elektronisk utstyr)

  Elektrisk / elektronisk avfall
  • Det brukte utstyret (UEEE) som ikke kan gjenbrukes etter at det har gjennomgått GJENBRUKS-prosessen uten hell omklassifiseres som WEEE ( Elektrisk / elektronisk avfall)
  • Prosessinformasjon: Elektrisk / elektronisk avfall (WEEE) som ikke har bestått noe av eller hele GJENBRUKS-prosessen, vil deretter bli behandlet som avfall (WEEE) og utgår fra gjenbruksprosessen for å sendes til resirkulering / kasting.
  • Alt WEEE er underlagt reguleringene i WEEE-direktivet og håndteres og transporteres i henhold til dette.
 3. Fremleggelse av et krav i forbindelse med promoteringen etablerer en bindende avtale mellom kunden og Dell hva gjelder overføringen til Dell av eierskapet til det innbyttede IT-utstyret. Overføringen av risikoen for og hjemmelen til det innbyttede IT-utstyret skal gå over til Dell når Dell mottar utstyret. Men hvis IT-utstyret ikke oppfyller vilkår 17, og den aktuelle godtgjøringen som Dell tilbyr kunden, således er mindre enn den annonserte, disponible godtgjøringen hva gjelder det relevante, kvalifiserende produktet, skal Dell straks og innen 14 dager etter mottaket av innbytteutstyret bekrefte overfor kunden den aktuelle godtgjøringen som vil bli tilbudt, og kunden skal så ha valget mellom å avslå godtgjøringen og kreve sitt IT-utstyr tilbake. Selvsagt skal kunden fortsatt kunne gå videre med sitt kjøp av et nytt Dell-kvalifiserende produkt hvis det kjøpet ikke allerede har skjedd. Hvis kunden velger å avslå godtgjøringen, må han informere Dell om denne beslutningen straks og innen 14 dager etter at han har mottatt godtgjøringsbekreftelsesmeldingen (unnlatelse av å informere Dell om en beslutning om å avslå, vil føre til at Dell prosesserer kravet og betalingen av den reduserte godtgjøringen), hvoretter Dell skal returnere innbytteutstyret, og det vil påløpe en kostnad for slik retur på NOK 145, som må betales før utstyret returneres.
 4. Det er kundens ansvar å slette alle konfidensielle data og informasjoner som i hvert tilfelle er underlagt gjeldende datavernlovgivning, og som muligens kan være lagret på det utstyret som skal byttes inn. Før kunden sender inn innbytteutstyret, er det hans ansvar å slette data fra lagringsmedier i produktet og fjerne alle flyttbare lagringsmedier, for eksempel SD-kort eller Compact Flash-kort. Promotøren godtar intet ansvar for tapte eller konfidensielle data og programvarer
 5. Forutsatt at kundens innbytteutstyr er i samsvar med beskrivelsen kunden har gitt, og kunden ellers har oppfylt disse bestemmelsene, vil en bankoverføring med beløpet tilsvarende det gjeldende godtgjøringsbeløpet bli sendt i løpet av 40 dager etter stadfestingen i samsvar med vilkår 15 (eller, hvis det dreier seg om en redusert godtgjøring i tråd med vilkår 17, 40 dager etter Dells mottak av kundens bekreftelse om at han godtar den reduserte godtgjøringen eller 40 dager fra den datoen som ligger 14 dager etter Dells godtgjøringsbekreftelsesmelding). Betalinger vil bli gjort av Opia på vegne av Dell og kan kun gjøres til en kundebankkonto som besittes i Norge. Hvis disse vilkårene ikke oppfylles, har Dell ingen plikt til å gi kunden en tilbakebetaling som godtgjøring.
 6. Retur av kvalifiserende Dell-produkter til selgeren etter innsendelse av innbyttekontanttilbakebetalingskravet (enten som avstandssalgsrettigheter eller ellers) vil frata kunden retten til kontanttilbakebetalingsgodtgjøring.
 7. Bevis på forsendelse av innbytte-IT-utstyr vil ikke bli godtatt som mottaksbevis. Dell kan ikke akseptere ansvar for eventuelle applikasjoner som går tapt, skades eller ødelegges i posten, og derfor anbefaler Dell at man bruker en forsikret posttjeneste.
 8. Dell er ikke ansvarlig eller forpliktet på grunn av tekniske, maskinvarerelaterte, programvarerelaterte, serverrelaterte, nettstedsrelaterte eller andre feil eller skader av noe slag i den grad disse vil hindre kunden eller på annet vis blokkere ham/henne fra å delta i promoteringen.
 9. All dokumentasjon som sendes inn i forbindelse med denne promoteringen, blir Dells eiendom og vil ikke bli returnert. Innsending av falsk, uriktig, villedende eller bedragersk dokumentasjon vil kunne føre til at man diskvalifiseres fra denne promoteringen og fremtidige Dell-promoteringer og vil kunne føre til at innsenderen blir gjenstand for straffeforfølgning.
 10. Dells beslutning hva gjelder alle aspekter ved promoteringen, skal være endelig og bindende.
 11. Denne promoteringen og disse promoteringsbestemmelsene skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovverket i Norge, og hver part samtykker ugjenkallelig i å underlegge seg norske domstolers eksklusive domsmyndighet i relasjon til alle krav som oppstår fra eller i forbindelse med denne promoteringen og disse promoteringsbestemmelsene.
 12. Den maksimale belønning tilgjengelig er begrenset oppad til 50% av fakturaen kjøpesummen, uavhengig av belønning annonseres.
 13. Korrespondanseadressen relatert til denne promoteringen er Dell Trade to Save, PO Box 487, Gateshead, NE8 9BQ. Adressen for forsendelse av innbytteutstyr (legg merke til at vi ikke kan akseptere levering per hånd for innebytter) er: dataserv c/o EGR GmbH, Hohewardstraße 327, 45699 Herten, Germany.
Promotør: Dell Corporation Ltd, Dell House, Cain Road, Bracknell, Berkshire RG12 1LF (ikke send krav eller promoteringskorrespondanse til denne adressen) som virker gjennom sine partnere, Opia Ltd (programadministrasjon) og dataserv (som håndterer og resirkulerer innbytter). E-postadresse for korrespondansen er help@Delltradetosave.com


© dataserv 2012 Startside   |   Hvordan det virkert   |   Krav   |   Kvalifiserende produkter   |   FAQ   |   Leveringsbetingelser   |   Kontakt
Personvern   |   Login